Ydelser private

Ydelser private

Hos Zen architects går vi i tæt dialog, så jeg kan omsætte jeres drømme og behov til en funktionel og æstetisk løsning. Du får overblik over hvilke processer du skal igennem og vælger selv hvor meget hjælp du har brug for. Nogle kunder har blot brug for et indledende kreativt indspark i form af et skitseprojekt eller en Feng Shui analyse, mens andre finder tryghed i at have arkitekten med hele vejen igennem byggeprocessen.

Nybyggeri

Når du vil bygge nyt ligger alle muligheder åbne og kun økonomien, lokalplanen og lovgivning sætter begrænsninger. Det vigtigste er dog konteksten.

Et nok så flot palæ kan være svært at sælge igen, hvis det ikke forholder sig til det område det er bygget i, de omkringliggende huses stil og størrelse, grundens orientering, udsigten og terrænets hældning. Bor du lige imellem supermarkedet og bilhandleren, vil det være spildte penge at bygge meget dyrt, med mindre du har tænkt dig at blive boende for evigt.

Vi laver også en Feng Shui analyse af grunden og omgivelser – hvad er gavnligt og hvad er problematisk ift. kompasretningerne.

Når først vi har en fornemmelse af konteksten og den stil du vil bygge i, kan vi begynde at skitsere os frem til den udformning og rumfordeling der er brug for ud fra jeres ønsker og behov. Du skal overveje, hvilken atmosfære du ønsker de forskellige rum skal have. Det har f.eks stor betydning hvor i huset hoveddøren og eventuelle trapper er placeret, da dette påvirker den energi der er i huset.

Det er også vigtigt at gøre sig tanker om, hvor meget tid du vil bruge på at vedligeholde jeres hus, for nogle byggematerialer kræver mere vedligeholdelse end andre. Nogle har en længere levetid end andre, ligesom nogle materialer belaster miljøet mere end andre.


Alle disse overvejelser er noget arkitekten kan hjælpe jer igennem med et skitseprojekt. Du skal igennem 3 faser inden du kan begynde at bygge: Skitseprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt. Skitseprojektet er fasen, hvor vi finder ud af hvordan huset skal se ud baseret på en analyse af jeres behov og den kontekst huset skal ligge i.

Med udgangspunkt i dine idéer, drømme og behov udvikles projektet. I denne fase har du tæt dialog med arkitekten, hvor fordele og ulemper belyses ved de forskellige løsningsmuligheder.

Du får en realistisk og fyldestgørende forståelse af dit projekt igennem tegningsmaterialet.  Tegningerne kan bruges i dialog med bank, kreditforening, håndværkere mfl.

Omfang af materiale i et typisk skitseprojekt:

 • Evt eksisterende tegningsmateriale indhentes fra myndighederne.
 • Gode idéer og løsningsforslag, som er funktionelle, flotte og overholder gældende regler.
 • Registrering og opmåling af eksisterende forhold.
 • Tegningsmaterialet er målfaste plantegninger og 3D perspektiver af huset set udefra evt suppleret med et perspektiv indefra huset. 
 • Afhængigt af opgaven kan det også være mood boards med  referencefotos og  materialeeksempler.
 • Løbende sparring med arkitekt.
 • Grundig gennemgang af det endelige materiale.
 • Du får tegningerne til gennemsyn, kan kommentere og spørge ind, hvorefter tegningsmaterialet rettes til.

Myndighedsprojektet er fasen hvor vi ansøger om tilladelse til at opføre huset. Her er det vigtigt at sørge for at lokalplanen, og byggelovgivningen er overholdt samt at der er et godt tegningsmateriale til Kommunen.

Læs mere om myndighedsprojekt her:

Indledningsvist laver Zen architects en forbrugeraftale med kunden, så begge parter arbejder efter trygge og præcise rammer. 

På baggrund af et skitseprojekt beskrives og detaljeres tegningsmaterialet til en grad, så du kan få tilladelse af myndighederne til at gå igang med byggeriet. Dette materiale indgår i den digitale byggeansøgning.

Omfang af materiale i et typisk myndighedsprojekt:

 • Relevant tegningsmateriale af eksisterende forhold.
 • Målfast tegningsmateriale som situationsplan, plantegninger, facadetegninger og snittegning.
 • En overordnet beskrivelse af projektets væsentligste aspekter som materialer, brandklasse og konstruktionsklasse.
 • Ændringer ift. BBR som rumfunktioner og arealer.
 • Projektet udarbejdes så det overholder bebyggelsesregulerende regler i Bygningsreglementet BR18, evt. krav i lokalplan samt evt. krav i tinglyste servitutter gældende for matriklen.
 • Digital byggeansøgning udfyldes og indsendes.
 • Grundig gennemgang af materialet.

Det kan afhængigt at projektet blive nødvendigt at supplere med ingeniørbistand eller landmåler for at få byggetilladelsen.

I hovedprojektet detaljeres tegningerne i en sådan grad at man kan bygge efter dem og at håndværkerne kan give pris på opgaven. Der kan afhængigt at projektet være flere fagfolk inde over hovedprojektet, da der er store krav til den dokumentation der skal afleveres til kommunen afslutningsvist.

Læs mere om hovedprojekt her:

For at kunne opføre et byggeri skal der laves tegninger af, hvordan bygningen er “skruet sammen”. Tegningerne kan være detaljer af f.eks et tagudhæng, vægopbygningen eller specielløsninger i skala 1:5 eller 1:20. Med disse detaljetegninger ved håndværkerne præcis hvad de skal bygge og de kan give en præcis pris på opgaven.

I denne fase laves også den dokumentation som myndighederne har brug for før de kan give ibrugtagningstilladelsen.

Omfang af materiale i et typisk hovedprojekt:

 • Materiale fra myndighedsprojekt detaljeres yderligere.
 • Snittegninger med konstruktionsbeskrivelser og højdekoter.
 • Detaljetegninger af vigtige knudepunkter med beskrivende tekst.
 • Fundamentsplan.
 • Udbudsmateriale med beskrivelser og vejledninger fra producenter opdelt på faggrupper.
 • Tilbudsliste for de enkelte håndværkerfag
 • Tekniske tegninger (Ofte skal der tilkobles en ingeniør som kan beregne bærende konstruktioner, vindafstivning og forankring, eller som beskriver de tekniske aspekter som el, varme og VVS.)

Zen architects kan give dig professionel rådgivning om dit nybyggeri.

Tilbygning

Ofte vælger boligejere at bygge til frem for at flytte når familiens behov ændrer sig og pladsen bliver for træng. En tilbygning er ikke en hyldevare, men en lang række overvejelser omsat til dit hus’ unikke tilbygning. 

Zen architects laver en Feng Shui analyse af det eksisterende hus’ plandisponering, der viser hvor i huset områder for succes, sundhed, relationer, mm. er placeret og om der er livsområder som ikke er repræsenteret i husets pga grundplanens udformning og kompasretning. Dette kaldes et Bagua-kort.

På baggrund af denne analyse kan vi se hvor det vil være mest fordelagtigt at bygge til for at optimere harmonien i hjemmet.

Arkitekten rådgiver og guider dig også igennem de overvejelser der skal til for at få en flot og funktionel tilbygning der lever op til nutidens standarder og gældende lovgivning.

Hvor stor ønsker du tilbygningens størrelse skal være og hvilke type rum skal der være i tilbygningen? Måske skal nogle rumfunktioner i det eksisterende hus ændres samtidigt. Lokalplanen angiver hvor meget du må bygge ift. bebyggelsesprocenten, men det er ikke sikkert at alle de tilladte m2 skal bygges. Størrelsen på tilbygningen kommer også an på hvor den skal ligge på grunden, hvor langt der er til naboskel, adgangsveje til huset, orientering ift solen, udsigt, mm.

Hvilken stil skal tilbygningen bygges i? Skal den falde i ét med arkitekturen i det eksisterende hus, eller skal den skille sig ud som noget mere moderne. Det kan også være at tilbygningen giver anledning til at opgradere hele huset ved at efterisolere det eller få et nyt udtryk. I kan således gøre jeres eksisterende hus til et billigere hus at opvarme og et unikt arkitekttegnet hus i forbindelse med en udvidelse.

Materialerne for tilbygningen har også betydning ift. udtryk, bæredygtighed og vedligeholdelse.

I skal igennem 3 faser inden I kan begynde at bygge. Skitseprojekt, myndighedsprojekt og hovedprojekt:

Skitseprojektet er fasen hvor vi finder ud af hvordan tilbygningen skal se ud baseret på en analyse af jeres behov og den kontekst huset ligger i. 

Med udgangspunkt i dine idéer, drømme og behov udvikles projektet. I denne fase har du tæt dialog med arkitekten, hvor fordele og ulemper belyses ved de forskellige løsningsmuligheder.

Du får en realistisk og fyldestgørende forståelse af dit projekt igennem tegningsmaterialet.  Tegningerne kan bruges i dialog med bank, kreditforening, håndværkere mfl.

Omfang af materiale i et typisk skitseprojekt:

 • eksisterende tegningsmateriale indhentes fra myndighederne.
 • gode idéer og løsningsforslag, som er funktionelle, flotte og overholder gældende regler.
 • registrering og opmåling af eksisterende forhold.
 • tegningsmaterialet er målfaste plantegninger og 3D perspektiver af huset set udefra evt suppleret med et perspektiv indefra huset. 
 • Afhængigt af opgaven kan det også være mood boards med  referencefotos og  materialeeksempler.
 • løbende sparring med arkitekt.
 • grundig gennemgang af det endelige materiale.
 • Du får tegningerne til gennemsyn, kan kommentere og spørge ind, hvorefter tegningsmaterialet rettes til.

Myndighedsprojektet er fasen hvor vi ansøger om tilladelse til at opføre tilbygningen. Her er det vigtigt at sørge for at lokalplanen, og byggelovgivningen er overholdt samt at der er et godt tegningsmateriale til Kommunen.

Læs mere om myndighedsprojekt her:

Indledningsvist laver Zen architects en forbrugeraftale med kunden, så begge parter arbejder efter trygge og præcise rammer. 

På baggrund af et skitseprojekt beskrives og detaljeres tegningsmaterialet til en grad, så du kan få tilladelse af myndighederne til at gå igang med byggeriet. Dette materiale indgår i den digitale byggeansøgning.

Omfang af materiale i et typisk myndighedsprojekt:

 • relevant tegningsmateriale af eksisterende forhold.
 • målfast tegningsmateriale som situationsplan, plantegninger, facadetegninger og snittegning.
 • en overordnet beskrivelse af projektets væsentligste aspekter som materialer, brandklasse og konstruktionsklasse.
 • ændringer ift. BBR som rumfunktioner og arealer.
 • projektet udarbejdes så det overholder bebyggelsesregulerende regler i Bygningsreglementet BR18, evt. krav i lokalplan samt evt. krav i tinglyste servitutter gældende for matriklen.
 • Digital byggeansøgning udfyldes og indsendes.
 • Grundig gennemgang af materialet.

Det kan afhængigt at projektet blive nødvendigt at supplere med ingeniørbistand eller landmåler for at få byggetilladelsen.

I hovedprojektet detaljeres tegningerne i en sådan grad at man kan bygge efter dem og at håndværkerne kan give pris på opgaven. Der kan afhængigt at projektet være flere fagfolk inde over hovedprojektet, da der kan være store krav til den dokumentation der skal afleveres til kommunen afslutningsvist.

Læs mere om hovedprojekt her:

For at projektet kan udføres skal der laves tegninger af det der skal udføres. Tegningerne kan være detaljer af f.eks de nye ovenlysvinduers placering, et specialmøbel eller køkkenindretningen i skala 1:5 eller 1:20. Med disse detaljetegninger ved håndværkerne præcis hvad de skal bygge og de kan give en præcis pris på opgaven. 

I denne fase laves også den dokumentation som myndighederne har brug for før de kan give ibrugtagningstilladelsen.

Omfang af materiale i et typisk hovedprojekt:

 • materiale fra myndighedsprojekt eller skitseprojekt detaljeres yderligere.
 • detaljetegninger af vigtige knudepunkter med beskrivende tekst. 
 • Udbudsmateriale med beskrivelser og vejledninger fra producenter opdelt på faggrupper.
 • Tilbudsliste for de enkelte håndværkerfag
 • Tekniske tegninger (Ofte skal der tilkobles en ingeniør som kan beregne bærende konstruktioner eller som beskriver de tekniske aspekter som VVS. 

Zen architects kan give dig professionel rådgivning om din tilbygning.

Transformation og ombygning

Det er  oplagt at bygge om når I lige har købt en ejendom. På den måde kan I tilpasse ejendommen til jeres unikke behov. Måske har I købt en nedlagt kirke, en flyverhanger eller en bondegård – måske er det et 70’er typehus. Zen architects ser muligheder i eksisterende bygninger og bidrager med kreative løsninger til hvordan I kan få et unikt og fleksibelt hjem.

Har behovene ændret sig med tiden kan vi bygge om og optimere pladsen i stedet for at flytte til nyt. Det kan være at 2 værelser skal blive til 3 værelser, at du vil etablere et walk-inn closet, etablere egen indgang til teenageren eller få et stort køkken med loft til kip og masser af lys.

Vedligeholdelse kan også resultere i en ombygning. Mange vælger at energirenovere deres hus, som følge af at et ældre tag skal skiftes. Hermed reduceres de årlige udgifter til opvarmning og passer bedre på miljøet. Dette er et oplagt tidspunkt at bygge om i overetagen til billige penge. I kan skabe mere lys og luft ved at etablere kviste og ovenlys, flytte en væg eller etablere en balkon.

Mulighederne er mange og nogle løsninger koster mere end andre. Derfor er det en rigtig god idé at brainstorme med en arkitekt, eller få lavet et skitseprojekt for at finde frem til, hvilke løsninger der er de rigtige for jer.

For at styrke trivslen hos ejendommens beboere laver Zen architects en Feng Shui analyse, der viser hvor i huset områder for succes, sundhed, relationer, mm. er placeret og om der er livsområder som ikke er repræsenteret i husets pga grundplanens udformning og kompasretning. Dette kaldes et Bagua-kort.

På baggrund af denne analyse laves en oversigt over hvilke tiltag man kan gøre for at få det bedste ud af de enkelte rum og deres funktioner samt hvor man skal kompensere for at få større balance i boligen. 

I skal igennem 2-3 faser inden I kan begynde at bygge. Skitseprojekt, evt. et myndighedsprojekt og hovedprojekt:

Skitseprojektet er fasen hvor vi baseret på jeres behov, finder ud af hvad vi vil ændre og hvordan det skal komme til at se ud. 

Med udgangspunkt i dine idéer, drømme og behov udvikles projektet. I denne fase har du tæt dialog med arkitekten, hvor fordele og ulemper belyses ved de forskellige løsningsmuligheder.

Du får en realistisk og fyldestgørende forståelse af dit projekt igennem tegningsmaterialet. Tegningerne kan bruges i dialog med bank, kreditforening, håndværkere mfl.

Omfang af materiale i et typisk skitseprojekt:

 • eksisterende tegningsmateriale indhentes fra myndighederne.
 • gode idéer og løsningsforslag, som er funktionelle, flotte og overholder gældende regler.
 • registrering og opmåling af eksisterende forhold.
 • tegningsmaterialet er afhængigt af opgaven: målfaste plantegninger / 3D perspektiver / detaljetegninger af inventar / mood boards med  referencefotos og  materialeeksempler, mm
 • løbende sparring med arkitekt.
 • grundig gennemgang af det endelige materiale.
 • Du får tegningerne til gennemsyn, kan kommentere og spørge ind, hvorefter tegningsmaterialet rettes til.

Med udgangspunkt i dine idéer, drømme og behov udvikles projektet. I denne fase har du tæt dialog med arkitekten, hvor fordele og ulemper belyses ved de forskellige løsningsmuligheder.

Du får en realistisk og fyldestgørende forståelse af dit projekt igennem tegningsmaterialet. Tegningerne kan bruges i dialog med bank, kreditforening, håndværkere mfl.

Omfang af materiale i et typisk skitseprojekt:

 • eksisterende tegningsmateriale indhentes fra myndighederne.
 • gode idéer og løsningsforslag, som er funktionelle, flotte og overholder gældende regler.
 • registrering og opmåling af eksisterende forhold.
 • tegningsmaterialet er afhængigt af opgaven: målfaste plantegninger / 3D perspektiver / detaljetegninger af inventar / mood boards med  referencefotos og  materialeeksempler, mm
 • løbende sparring med arkitekt.
 • grundig gennemgang af det endelige materiale.
 • Du får tegningerne til gennemsyn, kan kommentere og spørge ind, hvorefter tegningsmaterialet rettes til.

I hovedprojektet detaljeres tegningerne i en sådan grad at man kan bygge efter dem og at håndværkerne kan give pris på opgaven. Der kan afhængigt at projektet være flere fagfolk inde over hovedprojektet, da der kan være store krav til den dokumentation der skal afleveres til kommunen afslutningsvist.

Læs mere om hovedprojekt her:

For at projektet kan udføres skal der laves tegninger af det der skal udføres. Tegningerne kan være detaljer af f.eks de nye ovenlysvinduers placering, et specialmøbel eller køkkenindretningen i skala 1:5 eller 1:20. Med disse detaljetegninger ved håndværkerne præcis hvad de skal bygge og de kan give en præcis pris på opgaven. 

I denne fase laves også den dokumentation som myndighederne har brug for før de kan give ibrugtagningstilladelsen.

Omfang af materiale i et typisk hovedprojekt:

 • materiale fra myndighedsprojekt eller skitseprojekt detaljeres yderligere.
 • detaljetegninger af vigtige knudepunkter med beskrivende tekst. 
 • Udbudsmateriale med beskrivelser og vejledninger fra producenter opdelt på faggrupper.
 • Tilbudsliste for de enkelte håndværkerfag
 • Tekniske tegninger (Ofte skal der tilkobles en ingeniør som kan beregne bærende konstruktioner eller som beskriver de tekniske aspekter som VVS. 

Zen architects kan give dig professionel rådgivning om din ombygning.

Personlig indretning

På baggrund af dit køn og fødselsdato kan man lave en Feng Shui analyse af hvilke kompasretninger der er specielt gavnlige for dig. Dette kan f.eks fortælle om i hvilken retning du skal sove for at styrke din sundhed, hvor det er gavnligt at meditere eller hvor dit skrivebord skal placeres for at du arbejde mere kreativitet eller får mere succes i arbejdslivet.

Man kan i indretningen af huset tage højde for alle husets beboere, så man sørger for at barnet værelse er indrettet optimalt efter det pågældende barns behov.

Har I nogle specielle udfordringer eller noget I gerne vil opnå kommer jeg med konkrete forslag til hvad I i indretningen kan gøre for at øge sandsynligheden for at det ønskede resultat opnås.

Denne konsultation er som udgangspunkt et fysisk møde i det pågældende hus. Forud for mødet skal vi bruge plantegninger af huset til den indledende analyse.

Zen architects kan give dig professionel rådgivning om indretning.

Have og gårdanlæg

Ligesom at der skal være en balance i indretningen af et hus kan haven på samme måde komme i balance ved at benytte Feng Shui principperne. Ud fra kompasretningen analyserer arkitekten sig frem til hvor der er bedst at have køkkenhave, område til leg, afslapning, mm. Haveplanen hænger selvfølgelig også sammen med husets placering og praktiske hensyn som adgangsveje, placering af affaldsbeholdere og solens gang. I mange gårdanlæg etableres lokal nedsivning af regnvand for at undgå oversvømning ved skybrud og cykelparkeringer skal planlægges klogt for ikke at gården flyder med cykler.

Det man ser når man ser ud af vinduet har stor betydning for rummet inde i huset, specielt hvis der er områder af huset der er amputerede – det vil sige hvis der er et indhak i huset, så der mangler noget af et livsområde. Udenfor vinduet arbejder Zen architects med at forstærke eller kompensere for nogle af de livsområder du ønsker at fremme inde i huset. ligesom. Arkitekten kan også benytte sig af optisk bedrag, så vi kan få haven til at synes større ved at lege med perspektivet. 

Slutproduktet er målfast tegningsmateriale som anlægsgartneren kan arbejde ud fra. 

Zen architects kan give dig professionel rådgivning om haver og gårdanlæg.

[instagram-feed]